O TPG

Decyzją XV Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym organizacja weszła w stan likwidacji.

28.09.2019

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym istnieje od 1991 roku,
a w 2005 roku uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Prowadzi 13 Regionalnych Klubów Głuchoniewidomych. Istnieją także 2 Sekcje: Sekcja Rodziców i Opiekunów Dzieci Głuchoniewidomych i Sekcja Młodych Głuchoniewidomych.

Regionalny Klub Głuchoniewidomych w Poznaniu założony został przez Hannę Pracharczyk w 1995 roku. Siedziba Klubu mieściła się w poradni dla dzieci niewidomych, gdzie odbywała się działalność klubowa do roku 2004. Następnymi pełnomocnikami byli m.in. Piotr Krzyżański, Natalia Twardowska, Bożena Gembalska, Anita Marszałek, Wojciech Arczewski. Obecnie pełnomocnikiem oraz koordynatorem wolontariatu  Wielkopolskiej TPG jest Jacek Kowalski.
Przewodniczącą Klubu jest Jolanta Misiak.

Misja
Wspieranie, pomaganie osobom z jednoczesnym brakiem lub poważnym ubytkiem wzroku i słuchu.
Adresatami podejmowanych przez nas działań są wszystkie osoby głuchoniewidome, ich rodzice i opiekunowie oraz specjaliści pracujący na ich rzecz.

Nasze najważniejsze działania
– prowadzenie Regionalnych Klubów Głuchoniewidomych
– wydawanie czasopism dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów
– szkolenia komputerowe dla głuchoniewidomych
– poradnictwo rehabilitacyjne dla osób głuchoniewidomych, rodziców i opiekunów
– warsztaty arterapeutyczne dla osób głuchoniewidomych
– plenery rzeźbiarskie w Centrum Rzeźby Polskiej
– rehabilitacja indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych głuchoniewidomych
– turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych głuchoniewidomych
– stacjonarne zajęcia artystyczne
– szkolenia dla specjalistów pracujących z osobami głuchoniewidomymi
– szkolenia tłumaczy-przewodników
– usługi tłumaczy-przewodników dla osób głuchoniewidomych
– wydawanie materiałów szkoleniowych, informacyjnych oraz popularyzacyjnych
– budowa ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób głuchoniewidomych.

Obszary działań
– Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
– Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami
– Ochrona i promocja zdrowia
– Ochrona praw
– Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
– Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
– Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
– Nauka, kultura, ekologia
– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
– Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
– Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
– Promocja i organizacja wolontariatu
Sport, turystyka, wypoczynek
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ekonomia społeczna
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000109895
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 010597987
Urząd Skarbowy – nr NIP: 525-15-70-654
Status OPP od: 2005 roku
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Data przyznania statusu OPP: 2005-02-17
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2002-04-26
Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD
Adres siedziby głównej, kontakt:
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa
Polska

Przynależność do związków, porozumień, sieci
Należy do:
DBI – Deafblind International.
WFDB – World Deafblind Association.
DbN- Deafblind Network.

TPG działa na terenie całej Polski i jest jedyną w kraju organizacją specjalizującą się w kompleksowym wspieraniu osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.
Działalność TPG jest zauważana i doceniana zarówno na forum państwowym, jak i międzynarodowym. Na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ uhonorowana została międzynarodową nagrodą im. Franklina D. Roosevelta.

W Polsce żyje około 7-8 tys. osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Każda z nich codziennie znajduje się w sytuacji, kiedy całkowicie uzależniona jest od pomocy innych. Między innymi od Ciebie zależy, do ilu uda się nam dotrzeć.
Możesz pomóc:
* poinformuj nas o osobie głuchoniewidomej lub przekaż jej informację o nas
* dołącz do nas jako wolontariusz
* przekaż nam 1% swojego podatku
* zostań naszym sponsorem

Społeczność TPG
Z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym ściśle związanych jest kilka tysięcy osób z całej Polski. Dla części z nich TPG jest miejscem pracy, dla innych dodatkową działalnością, której poświęcają się w wolnym czasie, jeszcze inni regularnie korzystają z oferowanych przez nas form wsparcia. Są wśród nas zarówno uczniowie i studenci, jak również naukowcy, lekarze, pedagodzy, handlowcy, politycy, dziennikarze, kolejarze, emeryci… ilu nas, tyle zawodów oraz tyle powodów i okoliczności zaangażowania.
Każda nowa osoba, która bardziej lub mniej formalnie się do nas przyłącza, wnosi zawsze coś nowego i w jakiś sposób wzbogaca nasze działanie. Zaangażowanie Elżbiety Oleksiak zaowocowało niegdyś powołaniem Sekcji Rodziców, zrzeszającej opiekunów głuchoniewidomych dzieci. Warszawska wolontariuszka Marta Murawska zgromadziła wokół siebie grupę teatralną, która integruje osoby głuchoniewidome i pełnosprawne w różnym wieku. Zaprzyjaźniony z naszym lubelskim oddziałem znany niewidomy sportowiec Zdzisław Kozieja, zaraził tamtejsze środowisko pasją gry w kręgle. W Olsztynie narodziła się już nawet tradycja Festiwalu Twórczości Wszelakiej, tylu utalentowanych działaczy zrzesza tamtejsza Jednostka.

Więcej o działaniach TPG możesz przeczytać TUTAJ

STATUT TOWARZYSTWA POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, zwane dalej „Towarzystwem”, jest organizacją pozarządową, działającą na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przepisów statutu.

 • 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i podlega zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy.

 • 3. 1.Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą władz w Warszawie.

2.Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem, że dochody z tej działalności przeznaczone

zostaną na realizację celów statutowych wymienionych w § 6.

 1. Towarzystwo może wspierać, inicjować i prowadzić przedsiębiorstwa działające na zasadach ekonomii społecznej,

                 mając w  szczególnym względzie na uwadze wspieranie aktywności zawodowej osób głuchoniewidomych.

 • 4. Towarzystwo posługuje się pieczęciami: podłużną i okrągłą z nadrukiem zawierającym pełną nazwę Towarzystwa. Towarzystwo może także ustanowić swoją odznakę organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie  przepisami.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Towarzystwa

 • 5. 1.  Osoba głuchoniewidoma to osoba, u której występuje  jednocześnie uszkodzenie słuchu i uszkodzenie wzroku; sprzężenie ich  powoduje, że  napotyka   ona specyficzne  trudności w codziennym  funkcjonowaniu, szczególnie w komunikowaniu się, dostępie do informacji i przemieszczaniu się. Współwystępowanie dysfunkcji obu  tych zmysłów uniemożliwia lub ogranicza  kompensowanie uszkodzenia jednego z nich przez drugi i powoduje, że  skutki uszkodzenia słuchu i uszkodzenia wzroku wzajemnie się potęgują –  nie są więc tym samym, co suma ograniczeń wynikających z  każdego z nich oddzielnie. Do optymalnego funkcjonowania osoba taka   wymaga wsparcia ze strony otoczenia – poprzez odpowiednie usługi, przystosowanie środowiska zewnętrznego oraz  udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego  i adekwatnych technologii.

 • 5. 2. Towarzystwo działa na rzecz poprawy jakości życia oraz zwalczania wykluczania społecznego osób niepełno-   sprawnych, przede wszystkim głuchoniewidomych (dzieci, młodzieży i dorosłych – w tym starszych),   które ze  względu na złożony i unikatowy charakter niepełnosprawności potrzebują specjalnego wsparcia w wykonywaniu czynności życia codziennego, w kontaktach międzyludzkich, w kształceniu się oraz w rehabilitacji zawodowej i w podejmowaniu pracy

 • 5. 3.  Towarzystwo reprezentuje swoich członków oraz podopiecznych wobec organów naczelnych państwa, administra-

 ii  rządowej i samorządu terytorialnego, stowarzyszeń oraz innych instytucji

 • 6. 1. Cele działalności Towarzystwa to:

 • Organizowanie, świadczenie i rozwijanie sieci wsparcia / usług na rzecz osób głuchoniewidomych.

 • Zwiększanie potencjału organizacyjnego Towarzystwa.

 • Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa.

 • Pozyskiwanie środków na działalność statutową Towarzystwa.

 1. Cele wymienione w § 6, ust.1 Towarzystwo realizuje poprzez :

 • Wyszukiwanie i rejestrowanie osób głuchoniewidomych oraz ocena ich indywidualnych potrzeb.

 • Rozwijanie usług tłumaczy – przewodników i asystentów osobistych oraz wszelkiej pomocy sprzętowej i społecznej dla osób głuchoniewidomych.

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób głuchoniewidomych, ich rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących z głuchoniewidomymi i na ich rzecz.

 • Organizowanie opieki w domach pomocy społecznej, ośrodkach specjalistycznych dla osób głuchoniewidomych a także w różnych formach mieszkalnictwa chronionego lub wspomaganego

 • Organizowanie turnusów oraz warsztatów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) głuchoniewidomych .

 • Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie w ramach Towarzystwa jednostek prowadzących działalność merytoryczną, w szczególności regionalnych klubów głuchoniewidomych oraz różnych form samopomocy.

61 )     Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do  zapewnienia właściwej jakości  kształcenia dzieci głuchoniewidomych w  różnych formach edukacji.

 • Współpracę i wspieranie innych jednostek prowadzących działalność na rzecz osób głuchoniewidomych.

 • Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych działających na rzecz niepełnosprawnych, w tym głuchoniewidomych oraz udział w konferencjach, spotkaniach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa, w szczególności wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych w wersji drukowanej oraz elektronicznej, a także publikowanie artykułów w czasopismach zagranicznych.

 • Organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w tym przeciwdziałających uzależnieniom (np. od alkoholu i narkotyków) i innych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 • Poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania zadań Towarzystwa.

 • Otaczanie szczególnym wsparciem i opieką głuchoniewidome dzieci, ich rodziców oraz dorosłych głuchoniewidomych mających ograniczone możliwości świadomego decydowania o sobie

13)  Wspieranie na rynku pracy: doradztwo zawodowe, pomoc w  wyborze  odpowiedniego zawodu, w przygotowaniu do jego wykonywania, znalezieniu miejsca pracy oraz adaptacji stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osoby głuchoniewidomej a także w podjęciu zatrudnienia.

 • Inspirowanie i organizowanie badań obejmujących pro­blematykę głuchoślepoty.

 • Inspirowanie prac mających na celu konstruowanie i wy­konywanie egzemplarzy prototypowych sprzętu rehabili­tacyjnego pomocnego głuchoniewidomym w ich życiu codziennym, nauce i pracy, szukanie i wspieranie produ­centów takiego sprzętu.

 • Integrowanie różnych kategorii osób zaangażowanych w pomoc głuchoniewidomym, takich

       jak: głuchoniewidomi, ich rodzice, opiekunowie, specjaliści, wolontariusze.

 

 1. Działalność Towarzystwa stanowi przedmiot działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i może być prowadzona w formie odpłatnej i nieodpłatnej.

 2. Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego Towarzystwa jest wyodrębnione rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

 

 1. Zakres nieodpłatnej działalności Towarzystwa obejmuje:

 • Wyszukiwanie i rejestrowanie osób głuchoniewidomych oraz ocena ich indywidualnych potrzeb.

 • Rozwijanie usług tłumaczy – przewodników i asystentów osobistych oraz wszelkiej pomocy sprzętowej i społecznej dla osób głuchoniewidomych.

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób głuchoniewidomych, ich rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących z głuchoniewidomymi i na ich rzecz.

 • Organizowanie opieki w domach pomocy społecznej i ośrodkach specjalistycznych dla osób głuchoniewidomych, a także w różnych formach mieszkalnictwa chronionego lub wspomaganego.

 • Organizowanie turnusów oraz  warsztatów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) głuchoniewidomych.

 • Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie w ramach Towarzystwa jednostek prowadzących działalność merytoryczną, w szczególności regionalnych klubów głuchoniewidomych oraz różnych form samopomocy.

61)  Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających  do zapewnienia właściwej jakości kształcenia dzieci

      głuchoniewidomych w różnych formach edukacji.

 • Współpracę i wspieranie innych jednostek prowadzących działalność na rzecz osób głuchoniewidomych.

 • Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych działających na rzecz niepełnosprawnych, w tym głuchoniewidomych oraz udział w konferencjach, spotkaniach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa, w szczególności wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych w wersji drukowanej oraz elektronicznej, a także publikowanie artykułów w czasopismach zagranicznych.

 • Organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w tym przeciwdziałających uzależnieniom (np. od alkoholu i narkotyków) i innych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 • Poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania zadań Towarzystwa.

 • Otaczanie szczególnym wsparciem i opieką głuchoniewidome dzieci, ich rodziców oraz dorosłych głuchoniewidomych mających ograniczone możliwości świadomego decydowania o sobie.

 • Wspieranie na rynku pracy: doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze  odpowiedniego zawodu, w przygotowaniu do jego wykonywania, znalezieniu miejsca pracy oraz adaptacji stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osoby głuchoniewidomej, a także w podjęciu zatrudnienia.

 • Inspirowanie i organizowanie badań obejmujących pro­blematykę głuchoślepoty.

 • Inspirowanie prac mających na celu konstruowanie i wy­konywanie egzemplarzy prototypowych sprzętu rehabili­tacyjnego pomocnego głuchoniewidomym w ich życiu codziennym, nauce i pracy, szukanie i wspieranie produ­centów takiego sprzętu.

 • Integrowanie różnych kategorii osób zaangażowanych w pomoc głuchoniewidomym, takich  jak: głuchoniewidomi, ich rodzice, opiekunowie, specjaliści, wolontariusze.

 1. Zakres odpłatnej działalności Towarzystwa obejmuje:

 • Wyszukiwanie i rejestrowanie osób głuchoniewidomych oraz ocena ich indywidualnych potrzeb.

 • Rozwijanie usług tłumaczy – przewodników i asystentów osobistych oraz wszelkiej pomocy sprzętowej i społecznej dla osób głuchoniewidomych.

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób głuchoniewidomych, ich rodziców, opiekunów i specjalistów pracujących z głuchoniewidomymi i na ich rzecz.

 • Organizowanie opieki w domach pomocy społecznej i ośrodkach specjalistycznych dla osób głuchoniewidomych, a także w różnych formach mieszkalnictwa chronionego lub wspomaganego.

 • Organizowanie turnusów oraz  warsztatów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów) głuchoniewidomych.

 • Tworzenie, prowadzenie i rozwijanie w ramach Towarzystwa jednostek prowadzących działalność merytoryczną, w szczególności regionalnych klubów głuchoniewidomych oraz różnych form samopomocy.

61)  Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających  do zapewnienia właściwej jakości kształcenia dzieci

      głuchoniewidomych w różnych formach edukacji.

 • Współpracę i wspieranie innych jednostek prowadzących działalność na rzecz osób głuchoniewidomych.

 • Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych działających na rzecz niepełnosprawnych, w tym głuchoniewidomych oraz udział w konferencjach, spotkaniach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych problematyce osób głuchoniewidomych i działalności Towarzystwa, w szczególności wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych w wersji drukowanej oraz elektronicznej, a także publikowanie artykułów w czasopismach zagranicznych.

 • Organizowanie imprez promocyjnych i integracyjnych: kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w tym przeciwdziałających uzależnieniom (np. od alkoholu i narkotyków) i innych o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 • Poszukiwanie i korzystanie z krajowych i zagranicznych źródeł finansowania zadań Towarzystwa.

 • Otaczanie szczególnym wsparciem i opieką głuchoniewidomych dzieci, ich rodziców oraz dorosłych głuchoniewidomych mających ograniczone możliwości świadomego decydowania o sobie.

 • Wspieranie na rynku pracy: doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze  odpowiedniego zawodu, w przygotowaniu do jego wykonywania, znalezieniu miejsca pracy oraz adaptacji stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osoby głuchoniewidomej, a także w podjęciu zatrudnienia.

 • Inspirowanie i organizowanie badań obejmujących pro­blematykę głuchoślepoty.

 • Inspirowanie prac mających na celu konstruowanie i wy­konywanie egzemplarzy prototypowych sprzętu rehabili­tacyjnego pomocnego głuchoniewidomym w ich życiu codziennym, nauce i pracy, szukanie i wspieranie produ­centów takiego sprzętu.

 • Integrowanie różnych kategorii osób zaangażowanych w pomoc głuchoniewidomym, takich  jak: głuchoniewidomi, ich rodzice, opiekunowie, specjaliści, wolontariusze.

 ROZDZIAŁ III
Podopieczni oraz Członkowie Towarzystwa

 • 7 1. Podopiecznym Towarzystwa staje się każda osoba głuchoniewidoma, która wypełni kwestionariusz ewidencyjny ogólnopolskiego rejestru osób głuchoniewidomych. W przypadku osoby głuchoniewidomej niezdolnej do wykonywania czynności prawnych kwestionariusz ewidencyjny wypełnia jej opiekun prawny.

 1. Podopieczni mają prawo do:

1) Korzystania z lokali oraz urządzeń Towarzystwa na zasadach określonych przez władze Towarzystwa

2) Uzyskiwania pomocy ze strony Towarzystwa niezależnie od korzystania z pomocy ze strony innych organizacji.

 • 8. 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, zarówno pełnosprawna jak i niepełnosprawna, w tym głuchoniewidoma – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje gotowość czynnego, systematycznego uczestnictwa w merytorycznej i organizacyjnej działalności Towarzystwa i która zdolna jest działalność tę realizować.

 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc w realizacji celów Towarzystwa.

 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniesie szczególnie duży wkład w działalność Towarzystwa. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

 4. W przypadku uzyskania przez członka zwyczajnego tytułu członka honorowego – osoba ta zachowuje wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego.

 5. Członkami określonymi w ustępie 2, 3, 4 mogą być zarówno obywatele Rzeczpospolitej Polskiej jak i cudzoziemcy.

 6. Członków określonych w ustępie 2 i 3 przyjmuje Zarząd Towarzystwa.

 • 9.1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnych Zebraniach Towarzystwa,

 • wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa,

 • korzystać z lokali i urządzeń Towarzystwa na zasadach ustalonych przez władze Towarzystwa.

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w walnych i innych zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.

 • 10.Członkowie zwyczajni zobowiązani są do brania udziału w działalności Towarzystwa w szczególności do:

 • Świadczenia osobom głuchoniewidomym wszechstronnego wsparcia, tj. pomocy i opieki określonych w przepisach statutu  oraz w uchwałach władz Towarzystwa.

 • popularyzowania celów i zadań Towarzystwa,

 • udziału w Walnych oraz innych zebraniach władz Towarzystwa w przypadku wybrania do tych władz,

 • przestrzegania przepisów statutu,

 • opłacania składek członkowskich, przy czym obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych oraz osób, które ukończyły 80 lat. Członek Towarzystwa jest zwolniony od obowiązku opłacania składki członkowskiej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto uchwałę o nadaniu członkowstwa honorowego lub w którym członek kończy 80 lat.

 • 11.1. Członkostwo zwyczajne i wspierające ustaje w razie:

 • dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,

 • skreślenia z listy członków,

 • śmierci członka.

 1. Skreślenie z listy członków następuje w wyniku uchwały Zarządu Towarzystwa po uprzednim udzieleniu pisemnego upomnienia w przypadku:

 • postępowania niezgodnego ze statutem Towarzystwa,

 • naruszenia uchwał władz Towarzystwa oraz postanowień regulaminów,

 • dopuszczenia się czynu niegodnego,

 • nie wnoszenia przez okres co najmniej dwóch lat zadeklarowanych składek członkowskich lub świadczeń na rzecz Towarzystwa.

 1. Uchwała o skreśleniu musi być doręczona na piśmie. Skreślony członek w przypadku §11 ustęp 2 punkty 1-4 ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Towarzystwa. Odwołanie winno być wniesione na piśmie w ciągu 30 dni, a rozpatrzone przez najbliższe Walne Zebranie Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

 • 12. 1. Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zebranie,

 • Przewodniczący Towarzystwa,

 • Zarząd,

 • Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.

Walne Zebranie

 • 13. 1. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 •   13. 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w połowie kadencji a zebranie sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. W wypadku, gdy Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu sześciu tygodni od daty żądania Komisji Rewizyjnej lub wniosku 1/5 liczby członków Towarzystwa, nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

 1. O terminie Walnego Zebrania powiadamia się członków zwyczajnych, wspierających i honorowych Towarzystwa pisemnie na 30 dni przed planowanym terminem zebrania. Prawidłowo zwołane Walne Zebranie w drugim ter­minie jest władne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków Towarzystwa.

 • 14. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do zadań Walnego Zebrania należy:

 • uchwalanie zmian statutu,

 • uchwalanie kierunków działania Towarzystwa,

 • przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,

 • wybór przewodniczącego Towarzystwa,

 • wybór Zarządu w składzie 4-8 członków oraz Komisji Rewizyjnej w składzie 3-5 członków,

 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Towarzystwa,

 • podjęcie uchwały o likwidacji Towarzystwa; majątek Towarzystwa powinien być przeznaczony na zaspokajanie potrzeb osób głuchoniewidomych oraz realizację rozpoczętych przez Towarzystwo przedsięwzięć,

 • nadawanie godności członka honorowego TPG,

 • rozpatrywanie innych spraw, które ze względu na swój charakter wymagają ustosunkowania się Walnego Zebrania Towarzystwa.

 • 15. 1. Uchwały we wszystkich sprawach zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. W sprawie zmiany statutu i likwidacji Towarzystwa wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 obecnych na sali osób uprawnionych do głosowania.

 1. Wybór przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym; głosowanie w innych sprawach jest jawne, jednak na żądanie co najmniej połowy obecnych na sali członków zwyczajnych głosowanie może być tajne.

 2. W głosowaniu biorą udział członkowie zwyczajni Towarzystwa. Członkowie wspierający i honorowi Towarzystwa oraz zaproszeni goście biorą udział w obradach z głosem doradczym.

Zarząd

Przewodniczący

 • 16 1. Do zadań Przewodniczącego należy:

 • reprezentowanie Towarzystwa

 • Kierowanie pracami Zarządu i Towarzystwa

 1. Przewodniczący może przekazywać część zadań i uprawnień wynikających z zapisu ustępu 1. innym osobom.

 • 17. 1. W ciągu 7 dni od daty wyboru Zarząd konstytuuje się powołując ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • uchwalanie planów realizacji przedsięwzięć wynikających z uchwały programowej oraz nadzór nad ich realizacją,

 • przedkładanie podczas Walnego Zebrania oraz Zebrań Informacyjno-Sprawozdawczych sprawozdania ze swej działalności oraz zamierzeń na najbliższą przyszłość,

 • rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej i ustosunkowywanie się do nich,

 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach majątkowych dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, obciążenia majątku Towarzystwa,

 • powoływanie komisji, sekcji, rad i komitetów, określanie ich zadań kompetencji oraz regulaminów,

 • powoływanie różnego typu placówek prowadzących działalność merytoryczną na rzecz głuchoniewidomych, np. regionalnych klubów głuchoniewidomych, zatwierdzanie regulaminów ich pracy,

 • uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz zakresu zadań i obowiązków poszczególnych członków Zarządu,

 • powoływanie pełnomocników, określanie ich zadań oraz zakresu pełnomocnictw.

 • ustalanie wysokości składek członkowskich,

 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wynikających ze statutu.

 1. Do zadań Zarządu należy również uzupełnianie składu Zarządu w trakcie kadencji do określonego statutem  w przypadku:

 • ustąpienia członka zarządu potwierdzonego pisemną rezygnacją,

 • skreślenia członka Zarządu z listy członków zwyczajnych Towarzystwa w skutek zaistnienia jednej z przyczyn określonych w § 10.,

 • uzupełnienie składu zarządu odbywa się wyłącznie spośród wszystkich członków zwyczajnych Towarzystwa,

 • liczba członków Zarządu powołanych przez Zarząd w trakcie kadencji nie może przekroczyć 1/3 jego składu wybranego podczas Walnego Zebrania.

 1. W przypadku ustąpienia przewodniczącego lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu               pełnienie jego funkcji, Zarząd w drodze wyboru powierza funkcję przewodniczącego jednemu z członków Zarządu.

 2.             Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z o        skarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 18. 1. Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje przewodniczący Zarządu lub jego zastępca. O terminie zebrania członkowie Zarządu winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed zebraniem.

 1. Uchwały we wszystkich sprawach zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 2. W zebraniu Zarządu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, mogą w nim również uczestniczyć na zaproszenie zwołującego zebranie inne osoby kompetentne w dziedzinie omawianej na tym zebraniu.

 3. Do realizacji celów przewidzianych w statucie Zarząd może zatrudniać pracowników.

Komisja Rewizyjna

 • 19. 1. Komisja Rewizyjna w terminie 7 dni od daty wyboru konstytuuje się powołując ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczegól­ności:

 • kontrola całokształtu działalności statutowej Zarządu, przynajmniej raz do roku,

 • przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonej kontroli,

 • przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności, oceny pracy Zarządu i wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,

 • uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej,

 • podejmowanie innych działań wynikających z przepisów statutu lub innych aktów prawnych.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy również uzupełnianie składu Komisji w trakcie kadencji, do określonego w statucie w przypadku:

 • ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej potwierdzonego pisemną rezygnacją,

 • skreślenia członka Komisji Rewizyjnej z listy członków zwyczajnych Towarzystwa w skutek zaistnienia jednej z przyczyn określonych w § 10.,

 • członkowie Komisji Rewizyjnej uzupełniani są spośród wszystkich członków zwyczajnych Towarzystwa,

 • liczba członków Komisji Rewizyjnej powołanych przez Komisję Rewizyjną w trakcie kadencji nie może przekroczyć 1/3 jej składu wybranego podczas Walnego Zebrania.

 • 20. 1. Komisja Rewizyjna zbiera się na swoje posiedzenia przynajmniej raz do roku dla oceny bilansu. Kontrolę bieżącą mogą przeprowadzać poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej wyznaczeni przez przewodniczącego Komisji Rewi­zyjnej.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej we wszystkich sprawach zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Komisji. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

 • 21. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.

Rozdział V
Fundusze Towarzystwa oraz udzielanie pełnomocnictw

 • 22. 1. Fundusze Towarzystwa składają się z:

 • składek i świadczeń członkowskich,

 • zapisów, darowizn i dotacji,

 • przychodów z własnej działalności i z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Środki pieniężne Towarzystwa gromadzone są na kontach w wyspecjalizowanych jednostkach bankowych.

 2. Zabrania się

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 • przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

 • 23. 1. Powołanie pełnomocnika wymaga uchwały określającej zakres pełnomocnictw, a w szczególności prawa do dysponowania środkami Towarzystwa i jego placówek organizacyjnych oraz prowadzenia ściśle określonych form działalności.

 1. Zobowiązania majątkowe do swej ważności wymagają podpisu dwóch członków Zarządu lub osób przez Zarząd upoważnionych.

Statut Towarzystwa Głuchoniewidomych TPG
Wersja MS Word (.doc) [POBIERZ]
Wersja PDF [POBIERZ]

Źródło:
http://tpg.org.pl/
http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=5333
http://www.krs-online.com.pl/towarzystwo-pomocy-gluchoniewidomym-krs-104602.html